หน้าแรกเกี่ยวกับเราประกาศทางกฎหมาย
ประกาศทางกฎหมายของ Uniview

1. กฎและเงื่อนไขสำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ Uniview Technologies

กฎต่อไปนี้มีผลใช้กับผู้ใช้หรือผู้เยี่ยมชมทั้งหมดที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ และบริษัท Zhejiang Uniview Technologies จำกัด (“Uniview Technologies”) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎดังกล่าวได้ทุกเมื่อ Uniview Technologies มอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ โปรดหยุดใช้งานเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดนี้ Uniview Technologies มีสิทธิ์ดำเนินการแก้ไขการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎดังกล่าวตามหลักกฎหมายและความถูกต้อง

2. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

สำหรับเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่จัดให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ ข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เว็บเพจ หรือลิงก์ แม้ว่า Uniview Technologies จะมีเจตนาที่จะแสดงเนื้อหาและข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้บนเว็บไซต์ แต่บริษัทไม่ขอรับประกันว่าเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าวจะถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ และขอประกาศโดยชัดแจ้งว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบข้อผิดพลาดหรือการละเลยใดๆ ในข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าว และไม่รับประกันใดๆ โดยชัดแจ้งและโดยนัย สำหรับข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับรองในการเป็นเจ้าของ การไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คุณภาพ และการปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นระหว่าง Uniview Technologies และบุคคลภายนอกใดๆ

Uniview Technologies อาจปรับเปลี่ยนเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งหรือเตือนให้ทราบ โปรดเข้าชมเว็บไซต์เป็นประจำเพื่อดูข้อมูลล่าสุด

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่ของ Uniview Technologies ซึ่ง Uniview Technologies กล่าวถึงบนเว็บไซต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือเป็นการยอมรับหรือการแนะนำผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการดังกล่าว

Uniview Technologies ไม่รับรอง รับประกัน หรือยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์และบริการที่จำหน่ายทั้งหมดจะอยู่ภายใต้สัญญาซื้อขายและข้อกำหนดของบริษัท

3. ลิขสิทธิ์

ข้อมูลหรือเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของ Uniview Technologies ยกเว้นข้อมูลหรือเนื้อหาที่ระบุเป็นข้อมูลอ้างอิงจากบุคคลภายนอกใดๆ หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Uniview Technologies หรือบุคคลภายนอกใดๆ ห้ามบุคคลใดคัดลอก แจกจ่าย ผลิตซ้ำ ออกอากาศ เชื่อมต่อ หรือถ่ายโอนข้อมูลผ่านลิงก์พิเศษ หรือโหลดด้วย “วิธีการมิเรอร์ภาพ” เนื้อหาบนเว็บไซต์ในลักษณะใดก็ตามไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น หรือจัดเก็บในระบบการเรียกดูข้อมูล หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ยกเว้นการดาวน์โหลดหรือการพิมพ์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ทางการค้าหรือการใช้งานส่วนบุคคล (โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามทำการแก้ไขใดๆ และจะต้องแสดงข้อความสงวนลิขสิทธิ์หรือข้อความแสดงความเป็นเจ้าของอื่นใดไว้ในเนื้อหาดัง

4. เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าและ/หรือโลโก้ทั้งหมดที่ใช้และแสดงบนเว็บไซต์ของ Uniview Technologies เป็นของบริษัท ยกเว้นเครื่องหมายการค้า โลโก้ และชื่อทางการค้าที่ระบุว่าเป็นของบุคคลภายนอกใดๆ เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ Uniview Technologies ไม่ถือเป็นการอนุญาตหรือสิทธิ์ที่มอบให้โดยนัย ไม่มีการคัดค้าน หรือรูปแบบอื่นใดก็ตาม เพื่อใช้งานเครื่องหมายการค้าและ/หรือโลโก้ที่กล่าวถึงข้างต้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Uniview Technologies หรือบุคคลภายนอกใดๆ ห้ามบุคคลใดก็ตามใช้ชื่อของ Uniview Technologies รวมถึงเครื่องหมายการค้าและ/หรือโลโก้ของ Uniview Technologies ในลักษณะใดก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

เป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Uniview
คำว่า HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress และโลโก้ HDMI
เป็นเครื􀑷องหมายการค้าหรือเครื􀑷องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.

VGA เป็นเครื่องหมายการค้าของ IBM
โลโก้ Windows และคำว่า Windows เป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation เครื่องหมายการค้า สินค้า บริการ และบริษัทอื่น ๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

5. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดหาให้

เนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่มีความสากลหรือไร้พรมแดน ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์จึงมีความสากล และดังนั้น ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างที่กล่าวถึงบนเว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศหรือบางเขตแดน โปรดติดต่อตัวแทนการขายหรือตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นของคุณเพื่อทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ในประเทศหรือเขตแดนของคุณ

6. ลิงก์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือที่อยู่เว็บ การเข้าชมลิงก์ดังกล่าวเกิดจากการตัดสินใจของตัวผู้ใช้เอง และ Uniview Technologies ไม่รับประกันว่าข้อมูล ตัวเลข ความคิดเห็น รูปภาพ คำอธิบาย หรือข้อเสนอแนะที่อยู่ในลิงก์ดังกล่าวจะถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ Uniview Technologies จัดเตรียมลิงก์ดังกล่าวไว้ให้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ถือเป็นการยอมรับและการแนะนำข้อมูลดังกล่าวโดย Uniview Technologies รวมถึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายหรือการโฆษณาด้วย

7. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

Uniview Technologies เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณโดยสมบูรณ์ และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยทั่วไป คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เพื่อเรียกดูเว็บไซต์ของ Uniview Technologies สำหรับวัตถุประสงค์บางอย่าง เมื่อคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยสมัครใจ รวมถึงชื่อ เพศ ประเภทและหมายเลขของการรับรอง วันเกิด ประเทศ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ติดต่อ และรหัสไปรษณีย์ บริการที่คุณต้องการหรือข้อมูลที่คุณกำหนด รวมถึงรหัสของลูกค้าที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนหรือการสมัครสมาชิกรับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จะถือว่าคุณเข้าใจและยอมรับวัตถุประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าว และคุณยินยอมให้ Uniview Technologies ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น

Uniview Technologies สัญญาว่าจะไม่จำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าเมื่อไหร่และในกรณีใดก็ตาม และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับมาภายใต้ข้อกำหนดนี้โดยอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น อย่างไรก็ตาม Uniview Technologies อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างแก่เจ้าหน้าที่รัฐตามที่มีการร้องขอหรือตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด หรืออาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะในขอบเขตที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่อ Uniview Technologies เชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่ามีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อปกป้องบริษัท ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไป

8. เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่บังคับใช้

การเข้าชมเว็บไซต์นี้และใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและ/หรือบริการที่จัดหาให้บนเว็บไซต์ แสดงว่าคุณยินยอมให้การเข้าชมดังกล่าวและการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและ/หรือบริการดังกล่าวได้รับการควบคุมดูแลโดยกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน และคุณตกลงที่จะยอมรับเขตอำนาจศาลในสาธารณรัฐประชาชนจีน

Back