UNV
โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
ย้อนกลับ
โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

เมืองประกอบด้วยระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญจำนวนมาก เช่น โรงงานผลิตไฟฟ้า สถานีแปลงไฟฟ้าแรงดันสูง การประปา เป็นต้น เพื่อป้องกันการบุกรุกสถานที่สำคัญเหล่านี้อย่างผิดกฎหมาย จึงควรใช้ระบบรักษาความปลอดภัยประเภทต่างๆ ในพื้นที่รอบรั้ว

การเชื่อมโยงสัญญาณเตือน

  • รวมเข้ากับอุปกรณ์แจ้งเตือนของบุคคลที่สาม
  • กล้องโดม PTZ จะหันไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเมื่อมีการกระตุ้นการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์แจ้งเตือนของบุคคลที่สาม

การใช้สายไฟเบอร์ร่วมแบบ 1+1

  • กล้องเครือข่าย UNV รองรับส่วนติดต่อเครือข่ายที่หลากหลาย เช่น พอร์ตไฟเบอร์ออฟติก พอร์ต RJ45
  • การเข้าถึงกล้องจากระยะไกลด้วยพอร์ตไฟเบอร์ออฟติก
  • รองรับโหมดการใช้สายไฟเบอร์ร่วมแบบ 1+1 ซึ่งประหยัดสายเคเบิล
สอบถาม